fbpx
Ordrup Gymnasium
Ordrup Gymnasium

Studie- og ordensregler på OG

Udgangspunktet for Ordrup Gymnasiums studie- og ordensregler er, at alle relationer hviler på gensidig tillid og på skolens værdigrundlag baseret på respekt for den enkelte og for fællesskabet. Vi respekterer OG’s særlige historie og de traditioner, den har skabt, og vi værner om OG på en måde, der sikrer, at også unge fremover kan og vil gå på OG. Alle er ansvarlige for, at der på OG er en tryg atmosfære og en venlig omgangstone.

Regler for orden og samvær:

·       Almindelige regler for god opførsel gælder på OG, herunder overholdelse af gældende lovgivning.

·       Du udviser respekt for det demokratiske liv og de demokratiske processer, herunder de elever, der i diverse udvalg har fået overdraget ansvar for konkrete arrangementer.

·       Du er en god ambassadør for OG og lever op til vores værdier om samarbejde, nysgerrighed og respekt – i sammenhænge, hvor du kan identificeres med skolen.

·       Vi taler med respekt til og om hinanden. Krænkende sprogbrug, herunder om køn, race, seksuel og religiøs orientering, udseende og påklædning, brug af nedsættende øgenavne og generel hård tone, er ikke i overensstemmelse med OG’s værdier, heller ikke selv om det foregår mellem elever, der indbyrdes accepterer det. Det afgørende er, om det påvirker undervisningsmiljøet og elevernes trivsel på OG i en negativ retning.

·       Enhver form for vold, truende adfærd, krænkende adfærd, mobning og chikane er naturligvis forbudt – dette gælder både fysisk og psykisk, digitalt og analogt, mundtligt og skriftligt samt i og uden for skoletiden i alle sammenhænge, der kan relateres til OG (fx klassefester i privat regi, såkaldte “puttemiddage”, sociale mediers lukkede fora, på studieture og lignende). Det afgørende er, om det påvirker undervisningsmiljøet og elevernes trivsel på OG i en negativ retning.

·       Du må ikke dele billeder eller lydoptagelser af andre uden deres samtykke, og du må slet ikke filme andre elever og medarbejdere i situationer, der kan opfattes intime, krænkende eller nedværdigende (se Digital politik). Du skal altid orientere lærerne, hvis du fx vil optage vejledningssamtaler, eksamen eller lignende. Du må ikke optage undervisningssituationer uden samtykke fra elever og lærere.

·       Du må ikke medbringe, være påvirket af eller indtage alkohol og andre rusmidler, herunder snus og lignende, på skolens område. Dette gælder også i forbindelse med eksamener og lignende samt undervisningssituationer, der finder sted uden for skolens område, fx ekskursioner og studierejser. Rektor kan ved særlige lejligheder, fx fester, dispensere fra forbuddet mod at indtage alkohol (se Alkoholpolitik).

·       At besidde, indtage og formidle hash og andre ulovlige rusmidler er en kriminel handling og bliver opfattet og behandlet som sådan på OG. Derfor vil en sådan handling under normale omstændigheder medføre øjeblikkelig bortvisning fra OG, midlertidigt eller permanent.

·       Reklame for, promotion af og salg for private virksomheder i skoleregi uden rektors godkendelse kan medføre bortvisning fra OG. Fx er promotion for private natklubber/fester i strid med OG’s værdigrundlag, og dette kan føre til bortvisning fra skolen.

·       Rygning er forbudt i hele skoletiden, både på skolen og på offentlig vej.  Det gælder almindelige cigaretter, e-cigaretter, vapes, snus mv. Overtrædes dette, kan det medføre øjeblikkelig konfiskation samt fx ”skodtjeneste” og kontakt til hjemmet om rygevaner.

·       OG’s rejseregler gælder på ekskursioner, studierejser mv.

·       OG’s bygninger er gamle, og der skal værnes om dem. De fysiske rammer skal inspirere og bidrage til et godt undervisningsmiljø og et inspirerende ungdomsmiljø. Derfor er det nødvendigt, at du rydder op efter dig efter hver enkelt time og efter ophold i fællesarealerne. Hver klasse har en uges oprydningstjeneste i bl.a. kantine og sciencebygningen i forbindelse med spisepausen.

·       Skolens inventar, herunder instrumenter mm., samt bøger udlånt af skolen, behandles med omtanke. Hærværk, herunder graffiti, på OG’s bygninger/inventar tolereres ikke og vil medføre erstatningskrav.

·       Cykler stilles i cykelstativerne og områder forbeholdt cykelparkering.

·       Du retter dig generelt efter anvisninger fra skolens medarbejdere, også selv om du ikke umiddelbart er enig i anvisningen. Dette gælder i alle sammenhænge, både i og uden for undervisningen. Eventuelle klager rettes efterfølgende til rektor.

Overtrædelse af disse regler kan medføre sanktioner (jf. afsnit 4).

Studieregler:

Hvis du vil være elev på OG, forventer vi, at du deltager aktivt og konstruktivt i undervisningen. Dette indebærer bl.a., at:

·       Du har mødepligt og møder til tiden til klasse-, gruppe-, projekt- og virtuel undervisning og supplerende studietid samt fællesarrangementer mv.

·       Du møder velforberedt og medbringer bøger, computer, noter mm. til alle former for undervisning.

·       Du er fokuseret på og deltager aktivt i det igangværende arbejde.

·       Du bidrager til et godt arbejdsklima ved bl.a. at undgå uvedkommende snak og støj.

·       Du lytter til både læreren og klassekammeraterne.

·       Du afleverer opgaver til tiden. Du har pligt til at aflevere opgaver i det omfang og med den kvalitet, som forudsættes – afskrift betragtes som snyd, og afskrevne opgaver tæller ikke som afleveringer.

·       Elever, der tages i snyd med skriftlige opgaver, behandles efter den procedure, som er angivet under “Procedure ved plagiat“.

– Elever, der snyder i forbindelse med eksamen og interne prøver, behandles efter Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser

·       Du i tide anskaffer de bøger, den software (fx til matematik) og andre undervisningsmaterialer, du selv skal sørge for.

·       I løbet af gymnasietiden får du udleveret en del bøger til anvendelse i undervisningen. Når bøgerne ikke længere skal anvendes, bliver de hjemkaldt, og alle bøger skal afleveres efter din sidste eksamensdag i 3.g. Hvis du mangler at aflevere en bog, vil du blive opkrævet betaling for denne, og beløbet vil, hvis du ikke betaler, blive indkrævet via Gældsstyrelsen som anden gæld til det offentlige.

·       Du holder dig orienteret hver dag på Lectio, opslagstavler og infoskærme om lektier, meddelelser fra lærere og administration, ændringer af den planlagte undervisning samt meddelelser om eksamen og prøver.

·       Du deltager i ekskursioner, studierejser mv. og rettidigt indbetaler en evt. deltagerbetaling.

·       Brug af mobiltelefoner til private formål ikke hører hjemme i undervisningen.

·       Skolen kan pålægge sanktioner, hvis du ikke opfylder pligten til at deltage aktivt i undervisningen.

På OG betragter vi computere som værdifulde arbejdsredskaber i undervisningen. Imidlertid fører misbrug af computere, tablets og mobiltelefoner til manglende opmærksomhed på undervisningen og kan forstyrre dig selv og de elever, som sidder i nærheden. Derfor må computere, tablets og mobiltelefoner i undervisningstiden kun anvendes til læringsmæssige formål. Mere præcist betyder dette:

·       At mobiltelefoner i undervisningstiden skal være slukkede og ikke må være fremme, medmindre læreren af undervisningsmæssige grunde tillader brug af mobiltelefoner. Det samme gælder tablets.

·       At lærerne kan bede dig aflevere din mobiltelefon til opbevaring i OG’s mobilhotel.

·       At computere er lukkede ved starten af hver undervisningstime.

·       At computere og tablets kun anvendes i undervisningstiden efter lærerens anvisninger.

Hvis du ikke følger anvisningerne om studieaktivitet, kan din telefon/computer/tablet blive inddraget, eller du kan blive bortvist fra det pågældende undervisningsmodul (typisk en dobbelttime), og der gives fravær. I gentagne tilfælde kan der anvendes andre sanktioner efter rektors vurdering. Dette kan være forbud mod at medbringe den pågældende enhed eller inddragelse af den i op til 24 timer, hvilket i givet fald kan medføre, at hjemmet kontaktes.

Mødepligt:

Gymnasiet fokuserer på faglig udvikling; derfor er det en forudsætning, at du er til stede. Du har derfor mødepligt til samtlige timer, og du har ikke ”ret” til fravær. De eneste godkendte fraværsårsager er lovpligtige aktiviteter (fx Forsvarets Dag) samt deltagelse i andre aktiviteter med skolen, som umuliggør din deltagelse i den skemalagte undervisning.

·       Skolen registrerer derfor dit fremmøde og aflevering af skriftlige opgaver frem til sidste skoledag. Hvis du møder for sent eller udebliver fra dele af undervisningen, bliver du ikke registreret fremmødt – uanset hvad årsagen er. Registreringen sker ved begyndelsen af timen.

·       Skolen kan iværksætte en sanktion, hvis vi skønner, at dit fremmøde (både fysisk tilstedeværelse og skriftlige afleveringer) ikke er tilstrækkeligt. Der er altid tale om et individuelt skøn baseret på vores viden om fx sygdomsmønstre, familieforhold mv. For meget fravær i enkelte fag kan betyde, at eksamen efter rektors skøn skal aflægges i alle afsluttende fag. Du skal derfor i Lectio med det samme angive årsagen til, at du ikke deltager i undervisningen.

·       Hvis du ikke er til stede i undervisningen pga. lovpligtige aktiviteter, fx Forsvarets Dag eller fremmøde ved domstole mv., eller pga. deltagelse i andre skolerelaterede aktiviteter, godskriver vi (teamet) det registrerede fravær, da du jo ikke kan være til stede to steder på samme tid.

·       Du eller dine forældre skal altid give skolen besked om længerevarende fravær og årsagen hertil (i særlige tilfælde, fx ved handicap, kan skolens ledelse efter konkret vurdering give tilladelse til, at du fritages fra dele af undervisningen). Skolen kan forlange en lægeerklæring for din regning.

·       Det er kun tilladt at afholde ferie uden for skoleferierne efter forudgående aftale med rektor. Du kan få en skriftlig advarsel for at overtræde denne regel. Hvis dine forældre planlægger en familieferie uden for skoleferierne, skal de derfor kontakte rektor i god tid, inden rejsen bestilles, således at konsekvenserne ved at afholde ferie er klare for både elev og forældre. Der kan under ingen omstændigheder holdes ferie i perioder med særlige opgaver, herunder DHO, SRO og SRP, prøver i AP og NV samt eksamensperioden fra midt i maj til skoleårets afslutning.

·       Systematisk udeblivelse, fx om morgenen eller i specifikke fag, kan resultere i øjeblikkelige sanktioner.

·       I særlige tilfælde kan dit fravær for et skoleår føre til skærpet opmærksomhed på dit fremmøde det efterfølgende, hvilket også gælder for det fravær, som registreres omkring skoleårets slutning. I så fald vil det betyde, at der langt hurtigere kommer varsler, hvis du fortsætter med ikke at møde til undervisningen i tilstrækkeligt omfang.

Regler for aflevering af skriftlige opgaver:

På OG tilbyder vi udvikling af dine kompetencer i skriftlig fremstilling inden for forskellige genrer og medier på en række forskellige måder. Når der er tale om arbejde, der primært skal produceres som hjemmearbejde, sker det efter de regler, som fremgår nedenfor. Baggrunden herfor er, at det skal være muligt at inddrage det skriftlige hjemmearbejde og især evalueringen heraf i den øvrige undervisning for at sikre den maksimale indlæring. Derfor er det vigtigt, at alle elever normalt afleverer samtidig. På OG sondrer vi mellem træningsopgaver og præstationsopgaver. De fleste hjemmeopgaver er træningsopgaver og indgår derfor ikke nødvendigvis i vurderingen af elevernes faglige niveau i forbindelse med standpunktskarakterer.

·       Opgaver udbydes efter en fastlagt plan og med en fastlagt afleveringsdag. Du skal forvente ca. 10 timers skriftligt arbejde om ugen i gennemsnit – i praksis kan det variere fra uge til uge, så sørg for at planlægge dit arbejde i god tid, så du også kan klare uger med meget skriftligt arbejde.

·       Hvis det ikke er muligt at aflevere arbejdet på den aftalte afleveringsdag, kan du på forhånd, dvs. før afleveringsdagen, aftale en ny dag med læreren. Læreren afgør, om der er tale om en relevant begrundelse. Læreren bestemmer, hvornår opgaven senest skal være afleveret.

·       Hvis opgaven ikke afleveres på den aftalte dag til det aftalte tidspunkt, dør opgaven. Den bortfalder altså og kan ikke afleveres på et senere tidspunkt. Opgaven registreres som ‘ikke afleveret’.

·       Hvis du er syg på afleveringsdagen eller op til afleveringsdagen, således at det ikke har været muligt for dig at udarbejde/aflevere opgaven, afleveres opgaven efter aftale med læreren dog senest en uge efter den oprindelige afleveringsdag.

·       Helt utilstrækkelige opgavebesvarelser, hvor der ikke reelt er forsøgt at udarbejde en besvarelse, gælder som ’ikke afleveret’.

·       Ved snyd med opgaven i væsentligt omfang tæller opgaven som ’ikke afleveret’. Det er læreren, der afgør, om der er tale om ‘væsentligt omfang’. Hvis der i en klasse afleveres to mere eller mindre identiske opgaver, betragtes begge opgaver som ’ikke afleveret’.

·       Evaluering af stillede opgaver vil blive tilbageleveret eller vil indgå i undervisningen inden for 1-3 uger.

·       I forbindelse med eksamen eller interne prøver kan OG stille som betingelse for at deltage i prøven, at du lader din computer eller lignende overvåge af et monitoreringsværktøj, som overholder reglerne for GDPR.

Procedure ved manglende studieaktivitet:

Årgangskoordinatoren for den pågældende årgang laver løbende en individuel vurdering af den enkelte elevs studieaktivitet og handler efter nedenstående retningslinjer ved konstateret manglende studieaktivitet. I denne vurdering tages der kun højde for lovpligtige fraværsårsager, som fx Forsvarets Dag. Det er derfor vigtigt, at du altid angiver dem.

1.     Årgangskoordinatoren vil ved konstatering af manglende studieaktivitet give dig en mundtlig advarsel. Dette svarer til en pædagogisk tilrettevisning, som årgangskoordinatoren kan give på vegne af rektor. Du vil samtidig blive bedt om at tage kontakt til dit team eller studievejleder, som kan samtale med dig om din manglende studieaktivitet. Denne procedure gælder både for dit fremmøde til undervisningen samt ved manglende skriftlige afleveringer. Den mundtlige advarsel noteres i Lectio.

2.     Hvis årgangskoordinatoren konstaterer at den manglende studieaktivitet fortsætter, modtager du efter en partshøring en skriftlig advarsel (brev til forældres eBoks mod kvittering, hvis du er under 18 år). Hvis du er over 18 år, sendes varslet til din eBoks. Dette vil følge forvaltningslovens regler om høringsret. Du vil blive bedt om at tage kontakt til din studievejleder.

3.     Hvis der fortsat ikke viser sig forbedring, kan du blive pålagt at gå til eksamen i alle afsluttende fag, og du får ingen årskarakter. Det er rektor der indstiller elever til eksamen på særlige vilkår. Du kan endvidere blive frataget din SU. Bemærk, at du stadig skal overholde forpligtelserne om studieaktivitet.

4.     Fortsætter fraværet, kan du blive gjort til selvstuderende, dvs. at du ikke kan gå til undervisning, ikke får SU og skal betale for at gå til eksamen. Alternativt bliver du udmeldt fra OG.

Du skal være opmærksom på, at sanktioner i særlige situationer kan iværksættes uden forudgående varsel, og at en advarsel kan overføres til et nyt skoleår. Dette gælder især, hvis du ikke deltager aktivt i årsprøver og terminsprøver, samt hvis du ikke aflægger følgende prøver og afleverer følgende skriftlige projekter:

o   Den afsluttende AP-prøve i 1.g

o   Den afsluttende prøve i NV med de dertilhørende skriftlige rapporter i 1.g

o   Dansk-historieopgaven (DHO) i 1.g

o   SRO i 2.g

Sanktioner ved overtrædelse af OG’s studie- og ordensregler:

Rektor eller i dennes fravær en anden fra ledelsen kan ved mindre overtrædelser af skolens studie- og ordensregler meddele dig en pædagogisk tilrettevisning. Er dette ikke tilstrækkeligt, eller er overtrædelsen af mere alvorlig karakter, kan det medføre, at en eller flere af følgende sanktioner anvendes. Sanktionerne, som skal være rimelige og relevante i forhold til den konkrete overtrædelse af OG’s studie- og ordensregler, kan normalt kun iværksættes efter rektors konkrete vurdering. I konkrete tilfælde kan sanktioner iværksættes uden forudgående varsel, og uden at eventuel klage over sanktionen har opsættende virkning. Sanktioner kan i konkrete tilfælde blive gjort betingede.

·       Du kan blive udelukket fra undervisningen i en kortere periode, typisk fra 1 til 10 dage.

·       Du kan blive udelukket fra konkrete arrangementer eller aktiviteter (fx OGA eller fester).

·       Du kan blive permanent bortvist, dvs. udmeldt fra OG.

·       Du kan blive bedt om at betale erstatning for ødelagt materiale og inventar.

·       Du kan få forbud mod at medbringe bestemte genstande.

·       Du kan i helt særlige tilfælde få din computer, tablet eller mobil konfiskeret i op til 24 timer, dog således at den udleveres, når førstedagen er omme, og afleveres til kontoret igen næste dag.

·       Du kan blive pålagt forskellige former for arbejde på og uden for skolen, fx ”skodtjeneste”, dvs. opsamling af cigaretskodder på fortove eller anden form for oprydning og rengøring.

– Ved eksamenssnyd og snyd ved interne prøver kan du blive bortvist fra den pågældende prøve, eller du kan blive tildelt karakteren -3 (minus tre)

Ved overtrædelse af studiereglerne samt ved konstateret for lavt fagligt niveau kan nedenstående sanktioner endvidere iværksættes:

·       Du kan blive nægtet oprykning til næste klassetrin, fx hvis dit standpunkt eller opnåede vægtede gennemsnit er under 02.

·       Du kan blive frataget retten til at gå til eksamen i et eller flere afsluttende fag i det indeværende skoleår.

·       Du kan blive pålagt at aflægge prøve i alle afsluttende fag i fuldt pensum.

·       Du kan blive pålagt en ekstra eksamen.

·       Du kan få frataget din SU, hvis du ikke er studieaktiv.

·       Du kan blive udmeldt af skolen.

Sanktioner af denne art er underlagt offentlighedsloven med krav om partshøring. I helt særlige tilfælde kan vi træffe foreløbige foranstaltninger som fx midlertidig hjemsendelse eller midlertidig begrænsning af din adgang til skolen. Det gælder i tilfælde, hvor sagen skal undersøges nærmere, uden at en konflikt optrappes eller af hensyn til den almindelige retsbevidsthed. Det kan fx være i tilfælde af en politianmeldelse for truende, voldelig eller seksuelt krænkende adfærd, og hvor hensynet til opretholde orden og samvær på skolen for øvrige elever og medarbejdere påkræver det.

Disse studie- og ordensregler, der er af overordnet karakter, er underlagt ”Bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser”. Alle bekendtgørelsens regler gælder, selv om de ikke er nævnt ovenfor.

Studie- og ordensreglerne har været i høring i elevrådet 4/5-2023, er vedtaget af bestyrelsen 7/6-2023 og er gældende fra 1/8-2023-

Osta Cialis netistä Köpa viagra på nätet Sverige Kjøpe Viagra på nett i Norge Køb Viagra på nettet i DanmarkKöpa Cialis på nätet Köpa viagra på nätet Sverige Köpa Cialis Sverige