Studie- og ordensregler

Regelsættet er opdelt i fire hovedafsnit:

 1. Regler for orden og samvær
 2. Krav om aktiv og konstruktiv deltagelse i undervisningen – herunder computeradfærd og snyd med skriftlige opgaver.
 3. Fravær
 4. Sanktionsmuligheder

1. Regler for orden og samvær

På OG gælder det overordnet, at respekt for den enkelte – elev, lærer og andre på og omkring skolen – er en helt grundlæggende værdi, derfor skal livet på skolen være præget af gensidig respekt og hensyntagen. Alle er ansvarlige for, at der på OG er en tryg atmosfære og en venlig omgangstone. Samlende traditioner styrker glæden, trivslen og fællesskabet på OG. Derfor er det et fælles ansvar at værne om disse traditioner og videreføre dem i en positiv ånd.

Dette medfører bl.a., at:

 • Almindelige regler for god opførsel gælder på OG
 • Du udviser respekt for det demokratiske liv og de demokratiske processer
 • Du er en god ambassadør for OG – i sammenhænge, hvor du kan identificeres med skolen
 • På OG er der plads til alle, og derfor er enhver form for mobning og chikane forbudt – dette gælder også skolebladet mv.
 • Du ikke må medbringe, være påvirket af eller indtage alkohol og andre rusmidler på skolens område. Dette gælder også i undervisningssituationer, der finder sted uden for skolens område, fx ekskursioner og studierejser. Rektor kan ved særlige lejligheder, fx fester, dispensere fra forbuddet mod at indtage alkohol (se Alkoholpolitik på OG).
 • At besidde, indtage og formidle hash og andre rusmidler er en kriminel handling og bliver opfattet og behandlet som sådan på OG. Derfor kan en sådan handling medføre øjeblikkelig bortvisning. Besiddelse, indtagelse og salg af euforiserende stoffer medfører bortvisning fra OG.
 • Reklame for, promotion af og salg for private virksomheder i skoleregi uden rektors godkendelse kan medføre bortvisning fra OG. Fx er promotion for private natklubber/fester i strid med OG’s værdigrundlag, og kan føre til bortvisning fra skolen.
 • Rygning er forbudt på skolens område – også ved fester. Dette gælder også området ved hallen og idrætsfaciliteterne.
 • OG’s rejseregler gælder på ekskursioner, studierejser mv.

OG’s bygninger er gamle, og der skal værnes om dem. De fysiske rammer skal inspirere og bidrage til et godt undervisningsmiljø.

Derfor er det nødvendigt, at:

 • Alle rydder op efter sig efter hver enkelt time. Der etableres dukseordning i alle klasser, og ugens dukse har det endelige ansvar for oprydningen.
 • Skolens inventar, herunder instrumenter mm., samt bøger udlånt af skolen, behandles med omtanke. Hærværk, herunder graffiti, på OG’s bygninger/inventar tolereres ikke og vil medføre erstatningskrav
 • Cykler stilles i cykelstativerne og områder forbeholdt cykelparkering
 • Mad og drikkevarer ikke medtages i Den blå sal og Friser-salen.

Overtrædelse af disse regler kan medføre sanktioner (jf. afsnit 4)

2. Krav om aktiv og konstruktiv deltagelse i undervisningen
I gymnasiet udvikler du dig fra at være elev til studerende. OG prioriterer studieforberedende kompetencer, faglig progression og fordybelse højt.

Dette indebærer bl.a., at:

 • Du har mødepligt og møder til tiden til klasse-, gruppe-, projekt- og virtuel undervisning samt fællesarrangementer mv.
 • Du møder velforberedt og medbringer bøger, computer, noter mm. til alle former for undervisning
 • Du er fokuseret på og deltager aktivt i det igangværende arbejde
 • Du bidrager til et godt arbejdsklima ved bl.a. at undgå uvedkommende snak og støj
 • Du lytter til både læreren og klassekammeraterne
 • Du afleverer opgaver til tiden. Du har pligt til at aflevere opgaver i det omfang og med den kvalitet, som forudsættes – afskrift betragtes som snyd, og afskrevne opgaver tæller ikke som afleveringer
 • Du i tide anskaffer de bøger, den software (fx til matematik) og andre undervisningsmaterialer, du selv skal anskaffe
 • Du holder dig orienteret på Lectio, opslagstavler og infoskærme om lektier, meddelelser fra lærere og administration, ændringer af den planlagte undervisning samt meddelelser om eksamen og prøver
 • Du deltager i ekskursioner, studierejser mv. og rettidigt indbetaler en evt. deltagerbetaling
 • Mad hører ikke hjemme i undervisningen og i det øvrige undervisningsrelaterede arbejde. Der kan være undtagelser i forhold til eliteidrætselever
 • Brug af mobiltelefoner til private formål ikke hører hjemme i undervisningen

Skolen kan pålægge sanktioner, hvis du ikke opfylder pligten til at deltage aktivt i undervisningen.

Computeradfærd
På OG betragter vi computere som værdifulde arbejdsredskaber i undervisningen. Imidlertid fører misbrug af computere og mobiltelefoner til manglende opmærksomhed på undervisningen og kan forstyrre de elever som sidder i nærheden.

Derfor har vi følgende politik for anvendelse af computere og mobiltelefoner i undervisningen på OG:

Generelt gælder det, at mobiltelefoner og computere i undervisningstiden kun må anvendes til læringsmæssige formål.

Mere præcist betyder dette:

 • At mobiltelefoner i undervisningstiden skal være slukkede og ikke må være fremme, medmindre læreren af undervisningsmæssige grunde tillader brug af mobiltelefoner
 • At computere er lukkede ved starten af hver undervisningstime, og
 • At computere kun anvendes i undervisningstiden efter lærerens anvisninger.

Hvis elever ikke følger disse anvisninger, bortvises de fra pågældende undervisningsmodul (typisk en dobbelttime), og der gives fravær. I gentagne tilfælde kan der anvendes andre sanktioner efter rektors vurdering.

Elever, der tages i snyd med skriftlige opgaver, behandles efter den procedure, som er angivet under “Procedure ved plagiat“.

3. Fravær
Gymnasiet fokuserer på faglig udvikling, derfor er det en forudsætning, at du er til stede. Den eneste godkendte fraværsgrund er at deltage i andre aktiviteter med skolen, som umuliggør din deltagelse i den skemalagte undervisning.

Dette medfører bl.a., at:

 • Skolen registrerer dit fremmøde og aflevering af skriftlige opgaver frem til sidste skoledag. Det medfører fravær, hvis du møder for sent eller udebliver fra dele af undervisningen
 • Systematisk morgenfravær, fx fredag morgen, kan resultere i øjeblikkelige sanktioner
 • Det fravær, som registreres omkring skoleårets slutning, kan overføres til næste skoleår
 • I særlige tilfælde kan dit fravær for et skoleår overføres til det følgende
 • Du giver skolen besked om længerevarende fravær og årsagen hertil (i særlige tilfælde, fx ved handicap, kan din lærer efter konkret vurdering give tilladelse til, at du fritages fra dele af undervisningen)
 • Skolen kan forlange en lægeerklæring for din regning
 • Du har pligt til at holde dig orienteret om dit eventuelle fravær
 • Skolen kan iværksætte en sanktion, hvis vi skønner, at dit fravær (både fysisk tilstedeværelse og skriftlige afleveringer) er for højt (grænsen er ca. 10 % samlet og ca. 15 % i det enkelte fag). For højt fravær i enkelte fag kan betyde, at eksamen efter rektors skøn skal aflægges i alle afsluttende fag

Særlige tiltag imod manglende aflevering af skriftlige opgaver:
På OG tilbyder vi udvikling af dine kompetencer i skriftlig fremstilling inden for forskellige genrer og medier på en række forskellige måder. Når der er tale om arbejde, der primært skal produceres som hjemmearbejde, sker det efter de regler, som fremgår nedenfor.

Baggrunden herfor er, at det skal være muligt at inddrage det skriftlige hjemmearbejde og især evalueringen heraf i den øvrige undervisning for at sikre den maksimale indlæring. Derfor er det vigtigt, at alle elever normalt afleverer samtidig.

 • Opgaver udbydes efter en fastlagt plan og med fastlagt afleveringsdag.
 • Hvis det ikke er muligt at aflevere arbejdet på den aftalte afleveringsdag, kan du på forhånd, dvs. før afleveringsdagen, aftale en ny dag med læreren. Læreren afgør, om der er tale om en relevant begrundelse.
 • Hvis opgaven ikke afleveres på den aftalte dag senest kl. 23.30, dør opgaven. Den bortfalder altså og kan ikke afleveres på et senere tidspunkt. Opgaven registreres som ‘ikke afleveret’.
 • Hvis du er syg på afleveringsdagen eller op til afleveringsdagen, således at det ikke har været muligt for dig at udarbejde/aflevere opgaven, afleveres opgaven i næste time i vedkommende fag. Hvis der går mere end en uge før næste time i faget, er det din opgave at sikre, at læreren modtager opgaven senest en uge efter den oprindelige afleveringsdag.
 • Helt utilstrækkelige opgavebesvarelser, hvor der ikke reelt er forsøgt at udarbejde en besvarelse, gælder som ikke afleveret.
 • Ved snyd med opgaven i væsentligt omfang tæller opgaven som ikke afleveret. Det er læreren, der afgør, om der er tale om ‘væsentligt omfang’. Hvis der i en klasse afleveres to mere eller mindre identiske opgaver, betragtes begge opgaver som ikke afleveret.
 • Evaluering af stillede opgaver vil blive tilbageleveret eller vil indgå i undervisningen inden for 1-3 uger.

Sådan forløber proceduren ved fortsat fravær normalt:

 1. Du kommer til en samtale om fravær med dit team og/eller studievejlederen.
 2. Du modtager en skriftlig advarsel (anbefalet brev mod kvittering til hjemmet, hvis du er under 18 år). Hvis du er over 18 år sendes varslet også til dine forældre til orientering.

Hvis ikke der viser sig forbedring:

 • Kan du tabe retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det år
 • Kan du blive pålagt at gå til eksamen i alle afsluttende fag, og du får ingen årskarakter
 • Kan du blive bortvist fra skolen
 • Kan du blive frataget din SU

Du skal dog være opmærksom på, at sanktioner i særlige situationer kan iværksættes uden forudgående varsel, og at en advarsel kan overføres til et nyt skoleår.

I særlig grad skal det understreges, at hvis du ikke deltager aktivt i årsprøver og terminsprøver, samt hvis du ikke aflægger følgende prøver og afleverer følgende skriftlige projekter:

 • Den afsluttende AP-prøve i 1g
 • Den afsluttende prøve i NV med de dertilhørende skriftlige rapporter i 1g
 • Dansk-historieopgaven i 1g/2g
 • SRO i 2g

kan skolen fratage dig retten til at starte på studieretningsforløbet/ rykke op i næste klasse.

Procedure i forbindelse med at ”komme for sent”:
Hvis du kommer for sent (dvs. hvis du kommer, efter at læreren har registreret, hvem der er til stede ved timens begyndelse), sætter du sig på din plads uden at lave unødig støj og deltager i undervisningen. Spørgsmål om fravær/sletning af fravær mv. tager du med læreren EFTER timen.

Offentlig transport (S-tog og busser) er ofte lidt forsinkede. Det kan ikke give anledning til, at du ikke bliver registreret fraværende. Men somme tider skyldes forsinkelsen noget helt særligt (snestorm, personpåkørsel eller tilsvarende usædvanligt). Hvis du mener, at forsinkelsen skyldes, at S-tog eller bus er usædvanligt forsinket, fortæller du det til læreren efter timen. Læreren tjekker derefter med kontoret, om der har været tale om en sådan usædvanlig forsinkelse i den offentlige transport. Hvis ja, slettes fraværet; hvis nej, opretholdes fraværet.
 På denne måde vil det være muligt, at der gennemføres maksimal undervisning uden forstyrrelser, og samtidig har du mulighed for at drøfte dit fravær med din lærer.

4. Sanktionsmuligheder
Tilsidesætter du OG’s studie- og ordensregler, kan det medføre, at en eller flere af følgende sanktioner anvendes. Sanktionerne, som skal være rimelige og relevante i forhold til den konkrete overtrædelse af OG’s studie- og ordensregler, kan kun iværksættes efter rektors konkrete vurdering og normalt kun efter forudgående skriftlig varsel.

 • Du kan få frataget din SU, hvis du ikke er studieaktiv
 • Du kan blive udelukket fra undervisningen
 • Du kan blive udelukket fra konkrete arrangementer eller aktiviteter (fx OGA eller fester)
 • Du kan blive permanent bortvist
 • Du kan blive nægtet oprykning til næste klassetrin, fx hvis dit standpunkt eller opnåede vægtede gennemsnit er under 02
 • Du kan blive frataget retten til at gå til eksamen i et eller flere afsluttende fag i det indeværende skoleår
 • Du kan blive pålagt at aflægge prøve i alle afsluttende fag i fuldt pensum
 • Du kan blive pålagt at betale erstatning for ødelagt materiale og inventar

Disse studie- og ordensregler, der er af overordnet karakter, er underlagt ”Bekendtgørelse nr.1222 af 4. december 2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser”. Alle bekendtgørelsens regler gælder, selv om de ikke er nævnt ovenfor.