fbpx
Ordrup Gymnasium
Ordrup Gymnasium

Rejser i gymnasietiden

På OG synes vi, at det er rigtig vigtigt, at de unge oplever og interagerer med verden udenfor! Det kan være i mødet med andre unge i Gellerup ved Århus, det kan være i samtalen med EU-politikere i Bruxelles eller med vinproducenter i Italien, eller det kan være på skolebesøg i USA. Ethvert kulturmøde, hvad end det er i Danmark eller i udlandet, er således medvirkende til, at vi udvikler os og dannes som verdensborgere.

I løbet af de tre år på gymnasiet kommer hver klasse på tre rejser: en lille tur i Danmark i 1.g, en studierejse til udlandet i 2.g og en kortere studietur til ind- eller udland i 3.g. De fleste udenlandsrejser går til destinationer i Europa. Hvis der rejses oversøisk i 2.g, skal der rejses i Danmark i 3.g.

Det samlede budget er for alle tre rejser: op til 11.500 kr. (hvis der rejses oversøisk i 2.g) eller 9.500 kr. (hvis der rejses i Europa i 2.g). Morgenmad er som regel inkluderet i prisen, mens eleverne selv skal sørge for frokost og aftensmad.

Rejsen i 1.g: en faglig og social tur i Danmark
I rejsens pris indgår tog-/busrejse til destinationen, ophold inkl. morgenmad og aktiviteter. Evt. bestilles der fuld forplejning på vandrehjemmet.

Rejsen i 2.g: en studierejse til udlandet med stærk faglighed og kulturmøde
I rejsens pris indgår (fly-)rejse til destinationen, ophold (som regel inkl. morgenmad) og entréer/aktiviteter.

Rejsen i 3.g: en kortere studietur til ind- eller udland med stærk faglighed
I rejsens pris indgår tog-/busrejse til destinationen, ophold (som regel inkl. morgenmad) og entréer/aktiviteter.

Opsparing
Hvis familien/eleven løbende sparer op til studierejserne, vil opsparingen være på ca. 700 kr. pr. mdr. (start januar i 1.g – slut maj i 2.g, hvor 3.g-rejsen skal betales). Studieturen i 1.g koster ca. 750 kr.

Indbetaling til den enkelte rejse
Inden hver rejse vil de ansvarlige lærere udsende mere specifik information om destination, pris og program, og det er her vigtigt at bemærke, hvilket kontonummer der skal indbetales til; det kan nemlig variere fra rejse til rejse.

Generelt om forsikring på rejsen

OG er omfattet af den statslige selvforsikringsordning og må derfor ikke tegne forsikringer for eleverne. Eleven er således ikke forsikret via skolen, hverken mhp. rejseforsikring, afbestillingsforsikring, ulykkesforsikring eller syge- og hjemtransportforsikring. Det er et krav, at eleven selv tegner en syge- og hjemtransportforsikring.

Forældre og elever bedes i god tid inden afrejse sørge for, at eleven har GYLDIGT pas, eventuelt visum (hvis destinationen kræver det), gyldigt blåt EU-sygesikringskort samt privat syge- og hjemtransportforsikring (ved evt. sygdom/ulykke).

Forældre og elever bedes inden afrejse oplyse rejselærerne om et navn og telefonnummer på en kontaktperson.

Forældre og elever bedes inden afrejse informere rejselærerne om eventuel sygdom, brug af medicin eller personlige omstændigheder, som rejselærerne bør kende i forbindelse med rejsen. Relevant information behandles i overensstemmelse med reglerne for behandling af personfølsomme oplysninger.

OG’s rejseregler

Inden afrejse udleverer rejselærerne OG’s rejseregler, som skal underskrives af eleven og en forælder:

1) Jeg er bekendt med, at alle elever, der deltager på studierejsen, er forpligtet til at overholde OG’s studie- og ordensregler. Ud over de generelle studie- og ordensregler gælder også følgende særlige rejseregler:

  • Lærernes mundtlige og skriftlige anvisninger skal til enhver tid følges.
  • Eleverne skal til enhver tid udvise respekt for den kultur og de normer for god opførsel, de møder på destinationen.
  • Eleverne skal møde friske og udhvilede til dagens program, som de har pligt til at deltage i.
  • En studietur er som udgangspunkt alkoholfri.
  • Hotellets ordensregler og lukketider skal overholdes, og støj på hotellet tolereres ikke.
  • Fest på værelserne er strengt forbudt. Det er derfor ikke tilladt at medbringe højttalere til musikafspillere.
  • Eleverne skal passe godt på sig selv og hinanden. Ingen må færdes alene.
  • Eleverne skal være hjemme på hotel eller hostel senest kl. 24.00. Hvis lærerne anviser et tidligere tidspunkt, skal dette overholdes.
  • På en OG-studietur bor og rejser vi sammen, dvs. at ingen egenhændigt skifter hotel eller booker anden transport til og fra destinationen.

2) Jeg er bekendt med, at overtrædelse af studie- og ordensreglerne samt de ovennævnte særlige rejseregler kan medføre sanktioner og uledsaget hjemsendelse for egen regning.

3) Jeg er bekendt med, at skadevoldende adfærd eller ansvarspådragende adfærd skal meddeles til læreren, og eventuelle skader på inventar skal erstattes af skadevolderen. Skolen kan ikke gøres erstatningsansvarlig.

4) Jeg er gjort opmærksom på, at der fra skolens side ikke er tegnet forsikring, som dækker eleverne, hverken rejseforsikring, ulykkestilfælde eller tingsforsikring i forbindelse med elevernes eventuelle ansvarspådragende adfærd.

5) Jeg er indforstået med, at det er hjemmets eget ansvar at sørge for at tegne en syge- og hjemtransportforsikring og ulykkesforsikring. Det er et krav fra skolens side, at eleven er dækket af en syge- og hjemtransportforsikring. Det påhviler deltagerne/deres forældre selv at vurdere, om der herudover også ønskes en rejseforsikring, der indeholder en forsikring mod afbud og/eller en ulykkesforsikring.

6) Jeg er indforstået med, at det er hjemmets ansvar, at eleven har taget de nødvendige vacciner forud for turen.

7) Jeg er indforstået med, at det er hjemmets eget ansvar at sikre, at eleven medbringer gyldigt pas, evt. visum (hvis destinationen kræver det) samt det blå EU-sygesikringsbevis.

8) Jeg er indforstået med, at det er hjemmets ansvar at orientere rejselærerne om helbredsmæssige eller personlige omstændigheder, som kan have indflydelse på deltagelsen, herunder at medbringe et eventuelt medicinpas.

9) Jeg er bekendt med, at jeg i tilfælde af aflysninger eller afbud fra turen hæfter for udestående beløb eller tab, som måtte opstå som følge heraf.

10) Særligt vedr. corona: Jeg er indforstået med, at det er mit ansvar at overholde eventuelle indrejserestriktioner i forbindelse med corona-pandemien, herunder at være vaccineret, hvor dette kræves, eller sørge for at blive testet i det omfang, dette kræves på destinationen. Jeg er ligeledes indforstået med, at jeg ikke kan deltage i studieturen, hvis manglende vaccine medfører karantæne på destinationen. Endelig er jeg indforstået med, at det er hjemmets egen forsikring, som skal dække evt. udgifter forbundet med karantæne på destinationen, fx hvis eleven viser sig smittet med corona på rejsen.

Rejser til udlandet for unge under 18 år

En række lande kræver et forældresamtykke, hvis unge under 18 år rejser med en anden ledsagende voksen end den unges forældre eller værge. Her kan du læse Udenrigsministeriets beskrivelse af dette. Kravene varierer fra land til land, så forældrene bør undersøge den pågældende destination mere specifikt, for i værste fald kan den unge uden rigtig dokumentation nægtes indrejse.

På OG har vi udarbejdet en skabelon til “parental consent”, som fx skal anvendes, hvis unge under 18 år rejser til USA, Storbritannien, Irland, Belgien o.a. Nogle lande kræver desuden en kopi af forældrenes pas som bilag, så generelt gælder det, at forældrene bør tjekke rejsemålets regler i god tid inden afrejse.

Vedr. betaling

På OG betaler eleverne for eget print, entréer og billetter ved ekskursioner og lignende. Disse udgifter holder sig inden for lovgivningens rammer, som du kan læse her.

Udgifterne til studierejserne i gymnasietiden finansierer eleven/ elevens forældre selv. Kun i ganske få tilfælde yder skolen støtte til disse udgifter. Skolen har meget begrænsede midler til rådighed til dette formål. Elever og forældre, som står i en usædvanligt vanskelig økonomisk situation, kan søge om støtte ved at sende en ansøgning til skolens rektor, hvori der indgår en beskrivelse af familiens beskæftigelsesmæssige og økonomiske situation. I ansøgningen vedlægges begge forældres seneste årsopgørelse.

Play
Osta Cialis netistä Köpa viagra på nätet Sverige Kjøpe Viagra på nett i Norge Køb Viagra på nettet i DanmarkKöpa Cialis på nätet Köpa viagra på nätet Sverige Köpa Cialis Sverige