fbpx
Ordrup Gymnasium
Ordrup Gymnasium

Rejser i gymnasietiden

På OG synes vi, at det er rigtig vigtigt, at de unge oplever og interagerer med verden udenfor! Det kan være i mødet med andre unge i Nakskov og i Århus, det kan være i samtalen med EU-politikere i Bruxelles eller med vinproducenter i Italien, eller det kan være på skolebesøg i USA eller Norge. Ethvert kulturmøde, hvad end det er i Danmark eller i udlandet, er således medvirkende til, at vi udvikler os og dannes som verdensborgere.

På OG kommer hver klasse på to rejser: en lille tur i Danmark i 1.g og en studierejse til udlandet i 2.g.

Elever, som er startet på OG før 2023, rejser også en lille tur i 3.g (ca. 2500 kr.).

Budget: til 1.g-turen skal der indbetales 1000 kr., mens den økonomiske ramme for 2.g-rejser i Europa er 7000 kr. Hvis 2.g-rejsen går til en destination udenfor Europa, er rammen 9000 kr. Morgenmad er som regel inkluderet i prisen, mens eleverne selv skal sørge for frokost og aftensmad.

Indbetaling til den enkelte rejse
Inden hver rejse vil de ansvarlige lærere udsende mere specifik information om destination, pris og program, og det er her vigtigt at bemærke, hvilket kontonummer der skal indbetales til; det kan nemlig variere fra rejse til rejse.

Generelt om forsikring på rejsen

OG er omfattet af den statslige selvforsikringsordning og må derfor ikke tegne forsikringer for eleverne. Eleven er således ikke forsikret via skolen, hverken mhp. rejseforsikring, afbestillingsforsikring, ulykkesforsikring eller syge- og hjemtransportforsikring. Det er et krav, at eleven selv tegner en syge- og hjemtransportforsikring.

Forældre og elever bedes i god tid inden afrejse sørge for, at eleven har GYLDIGT pas, eventuelt visum (hvis destinationen kræver det), gyldigt blåt EU-sygesikringskort samt privat syge- og hjemtransportforsikring (ved evt. sygdom/ulykke).

Forældre og elever bedes inden afrejse oplyse rejselærerne om et navn og telefonnummer på en kontaktperson.

Forældre og elever bedes inden afrejse informere rejselærerne om eventuel sygdom, brug af medicin eller personlige omstændigheder, som rejselærerne bør kende i forbindelse med rejsen. Relevant information behandles i overensstemmelse med reglerne for behandling af personfølsomme oplysninger.

OG’s rejseregler

Inden afrejse udleverer rejselærerne OG’s rejseregler, som skal underskrives af eleven og en forælder:

1) Jeg er bekendt med, at alle elever, der deltager på studierejsen, er forpligtet til at overholde OG’s studie- og ordensregler. Ud over de generelle studie- og ordensregler gælder også følgende særlige rejseregler:

  • Lærernes mundtlige og skriftlige anvisninger skal til enhver tid følges.
  • Eleverne skal til enhver tid udvise respekt for den kultur og de normer for god opførsel, de møder på destinationen.
  • Eleverne skal møde friske og udhvilede til dagens program, som de har pligt til at deltage i.
  • En studietur er som udgangspunkt alkoholfri.
  • Hotellets ordensregler og lukketider skal overholdes, og støj på hotellet tolereres ikke.
  • Fest på værelserne er strengt forbudt. Det er derfor ikke tilladt at medbringe højttalere til musikafspillere.
  • Eleverne skal passe godt på sig selv og hinanden. Ingen må færdes alene.
  • Eleverne skal være hjemme på hotel eller hostel senest kl. 24.00. Hvis lærerne anviser et tidligere tidspunkt, skal dette overholdes.
  • På en OG-studietur bor og rejser vi sammen, dvs. at ingen egenhændigt skifter hotel eller booker anden transport til og fra destinationen.

2) Jeg er bekendt med, at overtrædelse af studie- og ordensreglerne samt de ovennævnte særlige rejseregler kan medføre sanktioner og uledsaget hjemsendelse for egen regning.

3) Jeg er bekendt med, at skadevoldende adfærd eller ansvarspådragende adfærd skal meddeles til læreren, og eventuelle skader på inventar skal erstattes af skadevolderen. Skolen kan ikke gøres erstatningsansvarlig.

4) Jeg er gjort opmærksom på, at der fra skolens side ikke er tegnet forsikring, som dækker eleverne, hverken rejseforsikring, ulykkestilfælde eller tingsforsikring i forbindelse med elevernes eventuelle ansvarspådragende adfærd.

5) Jeg er indforstået med, at det er hjemmets eget ansvar at sørge for at tegne en syge- og hjemtransportforsikring og ulykkesforsikring. Det er et krav fra skolens side, at eleven er dækket af en syge- og hjemtransportforsikring. Det påhviler deltagerne/deres forældre selv at vurdere, om der herudover også ønskes en rejseforsikring, der indeholder en forsikring mod afbud og/eller en ulykkesforsikring.

6) Jeg er indforstået med, at det er hjemmets ansvar, at eleven har taget de nødvendige vacciner forud for turen.

7) Jeg er indforstået med, at det er hjemmets eget ansvar at sikre, at eleven medbringer gyldigt pas, evt. visum (hvis destinationen kræver det) samt det blå EU-sygesikringsbevis.

8) Jeg er indforstået med, at det er hjemmets ansvar at orientere rejselærerne om helbredsmæssige eller personlige omstændigheder, som kan have indflydelse på deltagelsen, herunder at medbringe et eventuelt medicinpas.

9) Jeg er bekendt med, at jeg i tilfælde af aflysninger eller afbud fra turen hæfter for udestående beløb eller tab, som måtte opstå som følge heraf.

10) Særligt vedr. corona: Jeg er indforstået med, at det er mit ansvar at overholde eventuelle indrejserestriktioner i forbindelse med corona-pandemien, herunder at være vaccineret, hvor dette kræves, eller sørge for at blive testet i det omfang, dette kræves på destinationen. Jeg er ligeledes indforstået med, at jeg ikke kan deltage i studieturen, hvis manglende vaccine medfører karantæne på destinationen. Endelig er jeg indforstået med, at det er hjemmets egen forsikring, som skal dække evt. udgifter forbundet med karantæne på destinationen, fx hvis eleven viser sig smittet med corona på rejsen. Jeg er endvidere indforstået med, at ved karantæne, der rækker ud over hjemrejsetidspunktet, kan eleven efterlades uden opsyn, hvis denne er fyldt 18 år. Hvis eleven er under 18 år vil forældre sørge for at overtage tilsynet med den isolerede så hurtigt som muligt. OG efterlader ikke en alvorlig syg elev uden opsyn uanset alder.

Rejser til udlandet for unge under 18 år

En række lande kræver et forældresamtykke, hvis unge under 18 år rejser med en anden ledsagende voksen end den unges forældre eller værge. Her kan du læse Udenrigsministeriets beskrivelse af dette. Kravene varierer fra land til land, så forældrene bør undersøge den pågældende destination mere specifikt, for i værste fald kan den unge uden rigtig dokumentation nægtes indrejse.

På OG har vi udarbejdet en skabelon til “parental consent”, som fx skal anvendes, hvis unge under 18 år rejser til USA, Storbritannien, Irland, Belgien o.a. Nogle lande kræver desuden en kopi af forældrenes pas som bilag, så generelt gælder det, at forældrene bør tjekke rejsemålets regler i god tid inden afrejse.

Vedr. betaling

På OG betaler eleverne for eget print, entréer og billetter ved ekskursioner og lignende. Disse udgifter holder sig inden for lovgivningens rammer, som du kan læse her.

Udgifterne til studierejserne i gymnasietiden finansieres af eleven og forældrene selv. Beløbet betales for turene i 2.g og 3.g ofte i rater med et depositum og et restbeløb. Depositum skal oftest betales meget hurtigt, hvilket skyldes rejsebureauerne. I helt særlige tilfælde kan skolen sikre finansiel støtte til økonomisk trængte elever. I så fald rettes henvendelse til rektor med fyldestgørende dokumentation, herunder årsopgørelser mv.

Ved selvforskyldt afbud (fx pga. skoleskift eller manglende vilje til at opfylde eventuelle indrejsekrav) kan man ikke få pengene retur for en studietur.

Play
Osta Cialis netistä Köpa viagra på nätet Sverige Kjøpe Viagra på nett i Norge Køb Viagra på nettet i DanmarkKöpa Cialis på nätet Köpa viagra på nätet Sverige Köpa Cialis Sverige