Vision og værdier

Ordrup Gymnasium (OG) blev grundlagt i 1873 som et forsøg på at skabe et alternativ til et skolesystem præget af terperi, udenadslære og stive autoritetsstrukturer, hvor eleverne blev sat i centrum. En oprindelse vi føler os både forpligtet og inspireret af.

Nedenfor kan du læse om OG’s grundlæggende værdier og visioner.

Grundlæggende værdier

Respekt for den enkelte og for fællesskabet
På OG er den enkelte elev unik, og respekten for den enkelte elevs faglige og sociale udviklingspotentiale er i centrum.
På OG bygger fællesskabet på tolerance, gensidig respekt og hensyntagen – her er plads til alle!

Tradition og udvikling
Livet på OG udfoldes på baggrund af stærke traditioner med rod i engagement i skolen og udfoldelse af kreativitet.
OG er karakteriseret ved nysgerrighed og åbenhed – vi tør tænke nyt!

Visioner

Et stærkt globalt perspektiv med lokal forankring
På OG har vi et klart fokus på, at vore elever skal leve og arbejde i en globaliseret verden. Samtidig er OG tæt forbundet til lokalområdet og spiller en aktiv rolle her.

Det betyder:

 • At vore studieretninger præges af globale perspektiver og internationale problemstillinger
 • At vi gennem studie‐ og udvekslingsrejser lader vore elever opleve det personlige kulturmøde i samarbejde med lokale skoler
 • At vi gennem faste samarbejder med skoler i udlandet muliggør samspil om faglige emner
 • At OG indgår i lokale aktiviteter, der styrker de unges uddannelse, kreativitet og sociale relationer
.

Et klart samfundsengagement
På OG er vi bevidste om, at de kommende studenter skal blive aktive og engagerede borgere i det komplekse samfund. Derfor fokuserer vi på at integrere samfundet i vores uddannelse og i vores skole.

Det betyder:

 • At der i OG’s studieretninger etableres mange “møder” med den samfundsmæssige virkelighed
 • At OG bestræber sig på at fremme miljømæssig bæredygtig adfærd og sundhed og lade denne holdning afspejle sig i dagligdagen og i undervisningen.

Ambitiøs faglighed

På OG er vi ambitiøse på vore elevers vegne – hver enkelt elev skal have nået sit faglige toppunkt efter de tre gymnasieår.

Det betyder:

 • At vi på OG arbejder målrettet på, at hver enkelt elev opnår klare faglige, sociale og personlige kompetencer og står optimalt rustet til videregående studier og deltagelse i samfunds‐ og arbejdslivet
 • At den enkelte elev får bevidsthed om faglige redskaber og metoder og således rustes til selv at kunne iværksætte og gennemføre erkendelsesprocesser
 • At en del af grundlaget for den engagerede undervisning på OG er den samlede lærergruppes aktive viden om nye faglige og forskningsmæssige landvindinger

Fokus på den enkelte elev

På OG har vi et klart fokus på, at den enkelte elev får udfoldet sine potentialer på den mest optimale måde.

Det betyder:

 • At en elev på OG aldrig er et nummer i en lang række af elever
 • Vi til stadighed udvikler og anvender pædagogiske metoder, der giver rum for elevers forskellige udvikling
 • Vi udfordrer hver enkelt elevs faglige, sociale og personlige potentialer – og således, at elevens selvværd styrkes.

Fællesskab – involvering og ansvar

På OG lægger vi vægt på at skabe stærke fællesskaber gennem involvering og ansvar.

Det betyder:

 • At det på OG er naturligt, at eleverne søger – og får – indflydelse på skolens liv
 • At vi på OG arbejder med at styrke elevernes identitet, deres evne og vilje til at forstå det anderledes samt respekten for de andre i fællesskabet
 • At vi arbejder aktivt med at udvikle fællesskabet mellem klasser og årgange
 • At vi arbejder målrettet for at styrke og udvikle fællesskabet i den enkelte klasse
 • At vi udvikler den enkelte elevs forståelse for, hvilken rolle man selv spiller for en vellykket undervisning
 • At OG danner ramme om et udfordrende og udviklende socialt liv – gennem sport, kreative aktiviteter, mm.

Indsatsområder

 • Internationalisering – herunder rejser og samarbejde
 • Bæredygtig og sund skole
 • Pædagogisk udvikling- udviklingsprojekter, kompetenceudvikling, mm.- herunder pædagogik & IT
 • De fysiske rammer – inkl. IT mm.
 • Profilering af SR – herunder samarbejde med uddannelsesinstitutioner, virksomheder, brug af gæstelærere, ud-af-huset-arrangementer, aktiviteter på tværs af SR-årgange
 • Efter skoletid – herunder lektiecafe, turneringer, frivillig idræt + musik + billedkunst, mm.
 • Fagudvikling – udviklingsprojekter, kompetenceudvikling mm.
 • Evaluering
 • Det optimale uddannelsesforløb – herunder reformændringer, skoledagsstruktur, mm.