fbpx
Ordrup Gymnasium
Ordrup Gymnasium

Orientering om behandling af personoplysninger til elever (og forældre til elever under 18 år)

(Denne orientering gives med henvisning til art. 13 og 14 i databeskyttelsesforordningen)

Som led i din uddannelse på Ordrup Gymnasium indsamler og behandler Ordrup Gymnasium personoplysninger om dig (og dine forældre, hvis du er under 18 år), jf. artikel 6, stk. 1, og artikel 9, stk. 1, i databeskyttelsesforordningen. (EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).

Ordrup Gymnasium tilstræber at behandle så få personoplysninger om dig (og dine forældre, hvis du er under 18 år), som muligt, ligesom vi kun foretager en behandling af de personoplysninger, vi har, hvis behandlingen er nødvendig, sagligt begrundet og proportionel.

Vi indsamler og behandler derfor som altovervejende udgangspunkt kun de personoplysninger, der er nødvendige for at vi kan overholde vores pligter i henhold til den gymnasiale lovgivning, herunder identificere dig, holdsætte dig, undervise dig, administrere dit fravær samt for at vi kan dokumentere, at du f.eks. kan oprykkes til næste klassetrin, kan modtage SU eller andre ydelser, som du selv har ansøgt om, eller at du kan indstilles til eksamen.

Hjemlen til behandling af dine personoplysninger findes i den gymnasiale lovgivning, som du finder en oversigt over nederst i dette dokument.

Disse oplysninger er:

 • Oplysninger om holdsætning, ønsker om studieretning
 • Dit foto (udelukkende til intern visning på Lectio medmindre du giver samtykke til offentliggørelse)
 • Individuelle aftaler f.eks. om udlån af bøger og i særlige tilfælde pc’er til dig
 • Oplysninger om dine faglige resultater og standpunkt
 • Oplysninger om din deltagelse i prøver og eksamen
 • Oplysninger om dit fravær og fraværsgrunde

Vi behandler også personoplysninger, hvis det er nødvendigt af saglige, driftsmæssigt begrundede årsager, f.eks. til gennemførelse af kontrolforanstaltninger, forebyggelse af snyd ved eksamen og til brug for institutionens økonomistyring, herunder eksempelvis:

 • Oplysninger om din adgang til og trafik i de it-systemer, du er brugeroprettet i, idet vi som led i vores systemdrift og -vedligehold samt til forebyggelse af misbrug har adgang til oplysninger om f.eks. brugertrafik og –adfærd i institutionens it-systemer, f.eks. i Lectio og på institutionens netværk, blandt andet som led i forebyggelse og håndtering af snyd ved eksamen med internetadgang.
 • Enkelte lokaler på skolen kræver, at du som elev har nøglebrik (eksempelvis øvelokale til musik og styrketræningsrum), idet Ordrup Gymnasium benytter elektronisk adgangskontrol i form af nøglebrik. I de tilfælde, hvor du får udleveret en nøglebrik, registrerer Ordrup Gymnasium oplysninger om din færden ind og ud af lokalerne.Vilkår for udstedelse af nøglekort fremgår af den blanket, du underskriver ved udlevering af nøglebrik.
 • Oplysninger om betalingskort og transaktioner som led i dit eller dine forældres køb af billetter til institutionens arrangementer eller betaling for studieture.
 • Logning af internet søgehistorik (trådløse og faste netværk)
 • Sanktioner, advarsler og disciplinære forhold

I sjældnere tilfælde kan det blive nødvendigt at behandle fortrolige eller følsomme personoplysninger om dig og eventuelt også dine forældre, f.eks. hvis du beder om skolegang på særlige vilkår, pga. handicap eller særlige sociale forhold, hvis du tilsidesætter institutionens studie- og ordensregler eller vi har mistanke om snyd til prøver eller eksamen, hvis du aflægger ordblindetest, hvis du skal på studietur (i så fald skal du aflevere paskopi), eller hvis du søger om dispensation til udeboende SU eksempelvis på baggrund af særlige forhold i hjemmet.

Derudover foretager vi også følgende behandlinger af personoplysninger om dig, hvis du har samtykket til det:

 • Offentliggørelse af f.eks. foto eller video af dig på internettet, f.eks. på institutionens hjemmeside, på institutionens profil på sociale medier eller i institutionens trykte publikationer
 • Offentliggørelse af navn i lokale dagblade ved dimission
 • Registrering af følsomme (følsomme personoplysninger er oplysninger om bl.a. helbredsdiagnoser (SPS), etnisk oprindelige eller oplysninger om seksuelle forhold eller seksuel orientering, sociale problemer mv.) personoplysninger om dig du selv giver skolen, hvis det ikke sker til brug for eksempelvis ansøgning om SPS-midler, dispensation til udeboende SU eller anden form for støtte, for eksempel ekstra tid til eksamen
 • Registrering af følsomme personoplysninger i forbindelse med SPS (socialpædagogisk støtte)

Du (og dine forældre, hvis du er under 18 år) giver dit samtykke i elev.ordrup-gym.dk. Din besvarelse af samtykke er obligatorisk, men det er frivilligt, om du vil give samtykket. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden samt med tilbagevirkende kraft, hvis dette er teknisk muligt.

Overførsel til tredjelande

Som led i vores behandling af dine personoplysninger sker der generelt ikke overførsel af dine personoplysninger til lande udenfor EU.

De personoplysninger om dig, der kan blive overført til lande udenfor EU, er de stamoplysninger og pasoplysninger, der skal oplyses til rejselandets myndigheder, hvis du rejser udenfor EU på studierejse.

Videregivelse

Ordrup Gymnasium videregiver kun personoplysninger om dig, hvis det er et krav ifølge lovgivningen og det i øvrigt er nødvendigt for varetagelsen af vores pligter som gymnasium.

Modtagere af dine oplysninger kan da være modtagerskolen, hvis du flytter skole, Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvis du forlader institutionen i utide samt Undervisningsministeriet eller ministeriets styrelser, Regionen eller Styrelsen for Videregående Uddannelser.

SKAT (udelukkende ved inddrivelse af restancer), Navision Stat (fakturering for manglende aflevering af bøger), Ambassader/ rejseagenter/ rejsearrangører/udvekslingsskoler og myndigheder (pasinfo, visumansøgninger mv.) i forbindelse med studietur og udlandsrejser. (Der indhentes altid samtykke fra dig eller dine forældre i disse tilfælde). Forældre og pårørende, censorer og tilsynsførende.

Dine rettigheder (og dine forældres, hvis du er under 18 år)

Retten til indsigt: Du (eller dine forældre) kan få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig (eller dem), hvad formålet med behandlingen er, hvor længe vi opbevarer personoplysningerne, hvor vi har oplysningerne fra (hvis vi ikke har modtaget dem fra jer), hvem vi eventuelt videregiver personoplysningerne til samt på hvilket grundlag, vi eventuelt overfører personoplysningerne til tredjelande, jf. art. 15 i databeskyttelsesforordningen.

Indsigten kan gives enten ved, at vi udleverer en kopi af oplysningerne, og/eller ved, at vi beder dig/jer om selv at logge ind med jeres brugeradgang i et it-system og se oplysningerne deri (hvis der er fuld adgang til egne oplysninger i systemet).

Retten til indsigt kan dog være begrænset, hvis hensynet til private interesser, fortrolighed om andres oplysninger eller tavshedspligt i den offentlige forvaltning kræver det, jf. databeskyttelseslovens § 22 (Lov nr. 502 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) af 23. maj 2018).

Retten til indsigelse: Du (eller dine forældre) kan gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger, hvis dine/jeres interesser i ikke at få behandlet personoplysninger, går forud for Ordrup Gymnasiums legitime interesser i at kunne foretage behandlingen, jf. artikel 21 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til berigtigelse: Du (eller dine forældre) kan få rettet eller suppleret personoplysninger om dig eller jer, som er forkerte eller ufuldstændige, jf. artikel 16 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til begrænsning af behandlingen: Du (eller dine forældre) har ret til at få begrænset vores behandling af personoplysninger, hvis der er særlige grunde til det, jf. artikel 18 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til sletning: Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt af hensyn til OrdrupGymnasiums dokumentation for vores administration af dine skolegang.

De fleste oplysninger om dig slettes derfor 3 år efter, du er blevet student.

Følgende oplysninger om dig slettes dog først efter 5 år:
Oplysninger i sager om ansøgning og administration af udeboende SU og SPS-midler.
Følgende oplysninger om dig slettes efter 10 år:
Oplysninger, der kan anvendes i forbindelse med merit.
Dit prøve- og eksamensbevis slettes efter 30 år.

Dine forældres personoplysninger (stam-, kontakt- og systembrugeroplysninger) opbevares indtil du fylder 18 år. Hvis du har sagt ja til, at vi stadig må kontakte dine forældre angående din skolegang, når du er fyldt 18 år, opbevarer vi dine forældres personoplysninger indtil der er gået 3 år efter, du er blevet student. Hvis der f.eks. som led i ansøgning om udeboende SU er indhentet oplysninger om dine forældres indkomst eller øvrige forhold, opbevarer vi dem indtil, der er gået 5 år efter, du er blevet student.

Ret til at tilbagetrække dit samtykke

I de tilfælde, hvor vores behandling af dine oplysninger udelukkende er baseret på et samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage, dog ikke med tilbagevirkende kraft for allerede igangsatte aktiviteter.

Hvis du tilbagekalder det samtykke, du har givet til os til visse behandlinger, jf. afsnittet ovenfor ophører vi fremover med de persondatabehandlinger, du gav samtykke til. Dog kan vi have behov for fortsat at behandle visse af personoplysningerne i en begrænset periode, f.eks. som dokumentation for den administration af økonomiske tilskud eller særlige vilkår, som du har modtaget på baggrund af personoplysninger, som du gav samtykke til, vi måtte behandle. Hvis dit samtykke er givet til

offentliggørelse af dit foto eller video på internettet, vil vi gøre, hvad der er teknisk muligt med de redskaber, vi er i besiddelse af, for at fjerne dine personoplysninger igen. Vi kan dog ikke garantere, at
materialet kan fjernes igen fra f.eks. Googles søgemaskine eller Facebook.

Sådan gør du brug af dine rettigheder: Du (eller dine forældre) skal kontakte institutionen, jf. afsnittet om kontaktnedenfor, og oplyse, hvilken ret, du/I ønsker at gøre brug af og hvorfor. Vi vil herefter undersøge, om vi er enige i, at retten kan udøves. Hvis vi ikke umiddelbart er enige, giver vi en begrundelse for det, og du/I vil så få lejlighed til at udtale jer, før vi træffer endelig afgørelse om, hvorvidt retten kan udøves. Vores afgørelse herom skal følge forvaltningslovens regler om høring, begrundelse og klagevejledning, jf. forvaltningslovens §§ 19–25.

Kontakt

Ordrup Gymnasium er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, vi har beskrevet ovenfor. Hvis du (eller dine forældre) har spørgsmål eller ønsker at gøre brug af de rettigheder, der er beskrevet ovenfor, kan institutionens databeskyttelsesrådgiver kontaktes på dpo@ordrupgym.dk.

Klageadgang

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personlige oplysninger på. Ordrup Gymnasiums behandling af personoplysninger kan påklages til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.

Følgende link kan benyttes:
https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/

Hjemlen til behandling af dine og dine forældres personoplysninger findes i den gymnasiale lovgivning:

Love og bekendtgørelser for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter den 1. august 2017:

Love og bekendtgørelser for elever, der har påbegyndt uddannelsen før den 1. august 2017:

—o0o—

Brug af Ordrup Gymnasiums netværk samt sikker kommunikation med os om din skolegang

Som led i din skolegang vil du få adgang til nogle af institutionens IT-systemer og undervisningsnetværk.

Vores retningslinjer om hvad institutionens it-systemer og netværk må bruges til finder du i Ordrup Gymnasiums sikkerhedspolitik for elever, som du har pligt til at læse.

Osta Cialis netistä Köpa viagra på nätet Sverige Kjøpe Viagra på nett i Norge Køb Viagra på nettet i DanmarkKöpa Cialis på nätet Köpa viagra på nätet Sverige Köpa Cialis Sverige