Almen Studieforberedelse (AT)

Almen Studieforberedelse (AT) er en obligatorisk del af den gymnasiale uddannelse (hvis du er startet i gymnasiet før august 2017), og afsluttes i 3.g med en 30 minutters mundtlig eksamen ud fra en selvstændigt formuleret synopsis.

AT er ikke et selvstændigt fag, men en ramme for samarbejde mellem fag inden for og på tværs af de tre faglige hovedområder: naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora.
Fagene i gymnasiet er inddelt i de tre hovedområder på grundlag af de forskellige metoder, der anvendes.

I AT arbejder vi med betydningsfulde kultur- og naturfænomener, almenmenneskelige spørgsmål og centrale epokale nøgleproblemer med anvendelse af teorier og metoder fra alle områder. Mere konkret betyder det, at du beskæftiger dig med sager, hvis kompleksitet kræver, at de kan anskues fra flere vinkler, og at du hele tiden bringer dine metodiske overvejelser i spil.

Formålet med AT er først og fremmest at udvikle dine evner til at kunne anskue en sag fra flere vinkler. Det faglige samarbejde styrker din evne til at forholde dig reflekterende til din omverden – og styrker dermed din kritiske sans.

Du kommer til at beskæftige dig med AT gennem hele det gymnasiale forløb, med en stigende progression i produkter og metoder. Du vil i stigende grad selv skulle udvælge de relevante teorier og metoder, afgrænse og præcisere problemområdet, fremlægge dine resultater og perspektivere til andre emner i din studieplan.

Du kan læse mere om AT og eksamen i læreplanen her.

AT-koordinator

Christina Stefansen (CS)
Uddannelsesleder, lærer
39960818
Dansk · Oldtidskundskab · Latin