Er du klar til OG?

At vælge ungdomsuddannelse indebærer mange overvejelser, men generelt gælder det, at du med en STX-uddannelse bliver rigtig godt rustet til din videre færd i livet – og mere specifikt til dine videre studier.
På OG er vi altid parate til at besvare evt. spørgsmål, og du er meget velkommen til at kontakte vores dygtige studievejledere – eller bare kigge forbi skolens kontor.
Hvis du allerede har besluttet dig for at søge ind på OG, skal du søge via optagelse.dk, hvor du skal bruge UNI-login eller Nem ID.

Ansøg på optagelse.dk

Info om optagelse

På OG modtager vi alle ansøgninger primo marts, hvorefter vi udsender kvitteringsbrev pr. mail til eleven.

Efter behandling af ansøgningerne udsendes optagelsesbrev samt program for introforløbet medio maj pr. mail til eleven.

Vær opmærksom på, at al korrespondance i forbindelse med optagelse foregår pr. mail direkte til eleven. Hvis forældrene også ønsker at modtage optagelsesbrevet, vil skolen sørge for det, hvis der sker henvendelse til skolens kontor pr. mail: kontor@ordrup-gym.dk.

Hvis eleven skal til uddannelsesparathedsvurdering, så afholdes prøven medio marts. Der udsendes brev med den præcise dato til de pågældende elever kort tid efter kvitteringsbrevet.

Du kan læse mere om optagelse i Undervisningsministeriets optagelsesbekendtgørelse.

I optagelsesbekendtgørelsen finder du blandt andet informationer om:

 • Almindelige krav om forudgående undervisning og prøver
 • Hvordan ansøgere kan blive optaget, hvis de ikke opfylder kravene
 • Regler for obligatoriske optagelsesprøver
 • Hvordan ansøgerne fordeles på skolerne

Optagelsesbetingelser og fordelingskriterier

Alle med en afgangsprøve fra 9. klasse kan søge om optagelse på OG uanset bopæl. I tilfælde af for mange ansøgere er det optagelsesbekendtgørelsen, som fastsætter kriterierne for fordelingen af ansøgere til de forskellige gymnasier i hovedstadsområdet. OG hører under Fordelingsudvalget for København Nord. Fordelingsudvalgets retningslinjer for, hvordan ansøgningerne behandles, kan findes her.

For elever, der har en afgangsprøve fra 9. klasse og er vurderet uddannelsesparate i forhold til en gymnasial uddannelse, kan søge optagelse på optagelse.dk

Optagelse i gymnasiet

Det enkelte gymnasium har mulighed for at foretage en vurdering eller en prøve af elever, som ikke kan optages direkte. Der er to forskellige prøver:

 1. Elever, som ikke er vurderet uddannelsesparate af deres skole eller UU- vejleder, men som ønsker en gymnasial uddannelse. Her kan gymnasiet foretage en uddannelsesparathedsvurdering af eleven (UPV)
 2. Elever, som kommer med en anden baggrund, f.eks. fra andre skoletyper mv. Her kan eleven indstilles til en faglig optagelsesprøve (OPT).

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

Vurderingen består af en faglig prøve, samt vurdering af elevens personlige og sociale kompetencer.
Den faglige prøve tager udgangspunkt i folkeskolens slutmål for 9. skoleår.

Faglige forudsætninger
Eleverne prøves i 3 fag: dansk, engelsk og matematik/naturfag.

Personlige og sociale forudsætninger
Elevens personlige og sociale forudsætninger vurderes i forbindelse med de faglige prøver. Følgende vurderingskriterier indgår: Evne til at indgå i faglig dialog, evne til at lytte, modtage og bruge informationer, evne til at vurdere egne styrker og svagheder samt selvstændighed og motivation/engagement.

Den obligatoriske optagelsesprøve (OPT)

Prøven er en faglig prøve og tager udgangspunkt i folkeskolens slutmål for 9. skoleår.
Eleverne prøves i 4 af fagene dansk, engelsk, matematik samt tysk/fransk eller fysik-kemi.
For elever til naturvidenskabelige studieretninger er prøvefagene dansk, engelsk, matematik og fysik-kemi.
For elever til samfundsvidenskabelige samt humanistiske/sproglige/kunstneriske studieretninger er prøvefagene dansk, engelsk, matematik og 2. fremmedsprog.

Prøvens forløb og indhold

 • Prøveformen er en samtale om en ukendt tekst/opgave.
 • Prøvetiden per fag er 20 minutter. Til hver prøve gives 20 minutters forberedelsestid
 • Alle hjælpemidler er tilladte – prøveskolen sørger for ordbøger, eleven  kan medbringe egne noter, lommeregner, computer mv.
 • Det er ikke tilladt at benytte internet, ekstern kommunikation mv.
 • Med udgangspunkt i prøvelærernes indberetninger og elevens uddannelsesplan beslutter rektor ud fra en helhedsvurdering, om eleven er uddannelsesparat.
 • Rektors begrundede afgørelse meddeles skriftligt til ansøgerne og indberettes efterfølgende til UU og fordelingsudvalgets sekretariat. Rektors afgørelse er endelig.

Se en oversigt over de faglige, personlige og sociale kompetencer her.